Senarai Semak Dokumen

 • Apabila memfailkan pertikaian, sila beri maklumat secara terperinci.
 • Untuk kami memulakan proses penyiasatan / pengantaraan dengan berkesan, anda perlu menyediakan dokumen sokongan yang berkaitan.
 • Dokumen sokongan yang tidak lengkap akan menyebabkan kelewatan dalam memproses pertikaian anda.
 • Dokumen-dokumen berikut perlu diserahkan kepada kami untuk pertimbangan kami (mengikut mana-mana yang berkenaan):
 
Perbankan termasuk Perbankan Islam dan Sistem Pembayaran
 1. Keputusan muktamad Anggota kami (surat/e-mel) atau salinan aduan pertama difailkan kepada Anggota kami;
 2. Borang Aduan yang telah dilengkapkan dan ditandatangani (rujuk pautan)
 3. Borang asal ‘Pendedahan yang dibenarkan’ yang telah ditandatangani seperti berikut:-
  1. Subseksyen 134 (1) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 - Bagi aduan terhadap bank berlesen dan pengeluar instrumen pembayaran yang diluluskan (rujuk pautan)
  2. Subseksyen 146 (1) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 -Bagi aduan terhadap bank Islam berlesen dan pengeluar instrumen pembayaran Islam yang diluluskan (rujuk pautan)
  3. Subseksyen 120 (c) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 - Bagi aduan terhadap institusi kewangan pembangunan yang ditetapkan (rujuk pautan)
 4. Salinan dokumen pengenalan diri pemegang akaun (kad pengenalan/pasport/SSM)
 5. Salinan dokumen pengenalan pengadu (kad pengenalan/pasport/SSM) sekiranya anda wakil kepada pemegang akaun
 6. Jika anda mewakili pemegang akaun (waris / penama), surat kebenaran daripada pemegang akaun (rujuk pautan) dan dokumen pengenalan anda (Kad Pengenalan / Pasport) adalah wajib.
 7. Surat Pengesahan status pemegang akaun bagi Perniagaan Kecil oleh Setiausaha Syarikat, jika perniagaan tersebut tidak berdaftar dengan SME Corporation Malaysia (rujuk pautan)

Dokumen lain yang berkaitan bergantung kepada ciri-ciri pertikaian (mana-mana yang berkenaan):

 1. Ringkasan pertikaian dalam susunan kronologi/peristiwa, jika tidak dinyatakan dalam Borang Pertikaian OFS
 2. Surat-menyurat (surat atau e-mel) antara anda dan Anggota Kami
 3. Laporan Polis
 4. Penyata Bank
 5. Draf jualan kad kredit/slip transaksi
 6. Buku simpanan atau penyata akaun yang menunjukkan transaksi yang dipertikaikan
 7. Resit urusniaga Mesin juruwang automatik (ATM) / mesin deposit tunai (CDM) yang dipertikaikan
 8. Penyata Pinjaman
 9. Dasar bancassurance atau sijil bancatakaful (jika ada)
Insurans/Takaful
 1. Keputusan akhir Anggota (surat / e-mel) atau salinan pertikaian pertama anda kepada Anggota.
 2. Borang Aduan OFS yang telah lengkap (rujuk pautan)
 3. Salinan dokumen pengenalan pemegang polisi atau sijil (Kad Pengenalan / Pasport / SSM)
 4. Sekiranya anda mewakili pemegang akaun (waris / penama), surat kebenaran dari pemegang akaun (rujuk pautan) dan dokumen pengenalan diri anda (Kad Pengenalan / Pasport) adalah wajib.
 5. Surat Pengesahan status pemegang sijil / polisi bagi Perniagaan Kecil oleh Setiausaha Syarikat, jika perniagaan tersebut tidak berdaftar dengan SME Corporation Malaysia (rujuk pautan)
 6. Salinan jadual dan kontrak polisi / sijil

Dokumen lain yang berkaitan bergantung kepada ciri-ciri pertikaian (mana-mana yang berkenaan):

 1. Surat-menyurat (surat atau e-mel) antara anda dan Anggota
 2. Ringkasan pertikaian dalam susunan kronologi
 3. Salinan laporan perubatan
 4. Salinan laporan polis
 5. Salinan laporan penaksir/penilai
 6. Salinan lesen memandu
 7. Salinan kad Pendaftaran kenderaan / Geran kenderaan / Sijil Pemilikan Kenderaan
 8. Salinan caj / bil hospital