Skop (berkuatkuasa mulai dari 1 Oktober 2016)

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) ditubuhkan sebagai saluran penyelesaian pertikaian alternatif untuk membantu pengguna kewangan menyelesaikan pertikaian mereka dengan Penyedia Perkhidmatan Kewangan (PPK) yang menjadi Anggota OPK. Kami menerima semua aduan, pertikaian dan tuntutan yang tertakluk di bawah bidang kuasa OPK yang selaras dengan “Terma-terma Rujukan".


Mandat kami

 1. Menyediakan saluran penyelesaian yang efektif, cekap dan percuma kepada pengguna kewangan untuk menyelesaikan pertikaian yang tercetus daripada penggunaan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Anggota.
 2. Menyelesaikan aduan/pertikaian secara bebas, adil dan saksama.
 3. Bekerjasama secara konstruktif dengan Anggota dalam menyelesaikan pertikaian. 
 4. Mewujudkan kesedaran mengenai perkara-perkara kepentingan bersama kepada pengguna kewangan dan industri kewangan.

Bidang kuasa kami

Bil Jenis Pertikaian Had monetari
1 Pertikaian yang melibatkan perkhidmatan atau produk kewangan dan perkhidmatan atau produk kewangan Islam yang dibangunkan, ditawarkan atau dipasarkan oleh anggota, atau oleh anggota bagi atau bagi pihak orang lain, selain pertikaian di bawah perenggan 2 dan 3.  RM 250,000.00
2 Pertikaian mengenai kerosakan harta benda pihak ketiga bagi motor RM 10,000.00
3

Suatu pertikaian mengenai:

(a) transaksi tanpa kebenaran melalui penggunaan suatu instrumen pembayaran yang ditetapkan atau instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan, atau saluran pembayaran  seperti perbankan melalui internet, perbankan bergerak, perbankan melalui telefon atau mesin juruwang  automatik (ATM); atau

(b) penggunaan tanpa kebenaran suatu cek sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 73 Akta Bil Pertukaran 1949 [Akta 204].

 

RM 25,000.00

 

RM 25,000.00

Aduan di luar bidang kuasa kami berdasarkan Terma-terma Rujukan (Pengecualian)

OPK tidak mempertimbangkan aduan-aduan/pertikaian-pertikian seperti berikut:

 1. Aduan/pertikaian yang melebihi had monetari seperti yang dinyatakan dalam Jadual 2 Terma-Terma Rujukan OPK, melainkan dipersetujui bersama antara OPK, Pengadu yang layak dan Anggota yang berkenaan, secara bertulis seperti yang diperuntukkan dalam subperenggan 12(3) Terma-Terma Rujukan OPK; 
 2. Aduan/pertikaian berhubung  penentuan harga umum, ciri-ciri produk, keputusan kredit atau pengunderaitan, atau permohonan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman atau pembiayaan yang merupakan keputusan komersial yang dibuat menurut budi bicara Anggota; 
 3.  Aduan/pertikaian mengenai keputusan pengunderaitan, piawaian, jadual dan prinsip aktuari yang digunakan oleh  Anggota bagi perniagaan insurans atau takaful jangka panjang (termasuk kaedah pengiraan nilai penyerahan, nilai polisi atau sijil berbayar dan sistem bonus serta kadar bonus untuk polisi insurans atau sijil takaful) berikutan suatu tuntutan insurans atau takaful, melainkan pertikaian  berhubung bayaran yang telah dijamin dan disebut secara jelas dalam terma-terma dan syarat-syarat polisi insurans/sijil takaful;
 4. Aduan/pertikaian berkenaan suatu kontrak pekerjaan di antara Anggota dan pegawai dan pekerjanya, atau pertikaian terhadap ejen Anggota atau urusan agensi di antara Anggota dan ejennya;
 5. Aduan/pertikaian yang tertakluk kepada prosiding di mahkamah atau penimbang tara atau pertikaian yang telah diputuskan oleh mahkamah atau penimbang tara;
 6. Aduan/pertikaian hanya dirujuk kepada OPK selepas enam bulan dari tarikh surat keputusan muktamad Anggota;
 7. Aduan/pertikaian yang melebihi had masa di bawah Akta Had Masa 1953 atau Ordinan Had Masa (Sabah) (Bab. 72) atau Ordinan Had Masa (Sarawak) (Bab. 49);
 8. Aduan/pertikaian yang telah diputuskan oleh OPK  (termasuk suatu aduan/pertikaian yang diputuskan di bawah Skim Pendahulu) melainkan terdapat bukti- bukti baru yang faktanya material dan boleh dipertimbangkan oleh OPK untuk menukar keputusan terdahulunya;
 9. Aduan/pertikaian mengenai prestasi pelaburan mana-mana produk kewangan kecuali yang berhubungan dengan kegagalan pendedahan fakta penting atau salah nyata oleh Anggota; 
 10. Aduan/pertikaian mengenai perkhidmatan dan produk pasaran modal yang ditawarkan atau dipasarkan oleh Anggota; 
 11. Aduan/pertikaian melibatkan lebih daripada seorang Pengadu yang layak di mana pertikaian telah dirujuk kepada OPK tanpa persetujuan Pengadu yang lain dan OPK  berpendapat bahawa adalah tidak sesuai untuk mengendalikan pertikaian berkenaan tanpa persetujuan semua Pengadu yang layak;
 12. Aduan/pertikaian melibatkan tuntutan yang berbangkit daripada kecederaan tubuh badan atau kematian pihak ketiga; dan 
 13. Aduan/pertikaian berkenaan pembayaran wang polisi di bawah polisi  hayat  dan polisi kemalangan diri atau pembayaran manfaat takaful di bawah sijil takaful keluarga dan sijil takaful kemalangan diri sebagaimana yang diperuntukkan masing-masing  dalam Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.