Jenis-Jenis Pertikaian

Insurans/Takaful 

 • Tuntutan Insurans Hayat
 • Tuntutan Insurans Am
 • Tuntutan Takaful Keluarga
 • Tuntutan Takaful Am

Perbankan Konvensional/Perbankan Islam

 • Kad-kad Kredit/Debit/Caj
 • Akaun Semasa
 • Pinjaman/Pembiayaan Islam
 • Sewa Beli
 • Pajak Gadai-i Ar-Rahnu
 • Mesin Teler Automatik (ATM) – pengeluaran wang tanpa bayaran/kurang pembayaran 
 • Perbankan Internet
 • Deposit tunai melalui Mesin Pendeposit Tunai (CDM)/Melalui kaunter
 • Akaun Simpanan Tetap /Akaun Simpanan/Akaun  Pelaburan Am
 • Kiriman Wang
 • Bankasurans/Bancatakaful /produk insurans berkaitan pelaburan/ produk takaful berkaitan pelaburan
 • Transaksi tanpa kebenaran melalui penggunaan suatu instrumen pembayaran yang ditetapkan atau instrumen pembayaran Islam yang ditetapkan, atau saluran pembayaran  seperti perbankan melalui internet, perbankan bergerak, perbankan melalui telefon atau mesin juruwang  automatik (ATM) dan penggunaan cek tanpa kebenaran sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 73 Akta Bil Pertukaran 1949 [Akta 204] yang tidak melebihi RM25,000.00.