Kategori Pengadu Yang Layak Untuk Merujuk Pertikaian

Anda boleh kemukakan aduan/pertikaian anda kepada OPK sekiranya anda adalah pengguna kewangan yang mengguna atau telah menggunakan mana-mana perkhidmatan kewangan atau produk yang disediakan oleh Anggota OPK –

 1. bagi maksud persendirian, domestik atau isi rumah; atau
 2. berkaitan dengan suatu perniagaan kecil
 • Pengguna kewangan termasuk:

  (i) orang yang diinsuranskan di bawah insurans berkelompok atau orang yang dilindungi di bawah takaful berkelompok di mana premium dibayar atau caruman disumbangkan oleh orang yang diinsuranskan atau orang yang dilindungi, mengikut mana-mana yang berkenaan.

  (ii) pihak ketiga yang merupakan:

  1. seorang penuntut polisi insurans atau takaful motor bagi kerosakan harta benda pihak ketiga;
  2. penjamin bagi kemudahan kredit yang diberi oleh seorang Anggota;
  3. penama atau benefisiari di bawah suatu polisi hayat/sijil takaful keluarga atau suatu polisi kemalangan diri/sijil takaful kemalangan diri, termasuk benefisiari di bawah kumpulan insurans atau takaful berkelompok di mana premium dibayar atau caruman disumbangkan oleh orang yang diinsuranskan atau individu yang dilindungi, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan
  4. orang yang diinsuranskan dan benefisiari orang yang diinsuranskan di bawah kumpulan insurans atau individu yang dilindungi dan benefisiari orang yang dilindungi di bawah takaful berkelompok di mana premium dibayar atau caruman yang disumbangkan oleh Kerajaan Persekutuan dan/atau Kerajaan Negeri dan kumpulan insurans atau takaful berkelompok untuk orang yang diinsuranskan atau individu yang dilindungi, berurusan terus dengan Anggota berkenaan sekiranya ada tuntutan.

 • Perniagaan kecil merujuk kepada perusahaan kecil dan sederhana yang sebagaimana didefinisikan dalam “Garis Panduan Definisi Baru PKS” yang disediakan oleh SME Corporation Malaysia pada Oktober 2013.